ตรวจสอบประกาศนียบัตร
สามารถดูหมายเลขได้จากประกาศนียบัตร